- Algemene verkoopsvoorwaarden

1. VOORAF – DEFINITIES

1.1 STAENIS BVBA is een Belgische onderneming, met maatschappelijke zetel gevestigd te 9870 Olsene, Nieuwlandstraat 33 en is ingeschreven bij de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0668.385.527 (RPR – Gent afdeling Gent) (hierna: “STAENIS”).

1.2 Definities:

-  Algemene Voorwaarden:

Huidige algemene verkoopsvoorwaarden

-  Bedenktijd:

de termijn waarbinnen de Consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht

-  Consument:

de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

-  Dag:

kalenderdag

-  Duurzame gegevensdrager:

elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

-  Herroepingsrecht:

de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;

-  Koper:

afnemer van de producten en/of diensten van STAENIS, ongeacht of het nu gaat om een Consument of niet.

-  Overeenkomst op afstand:

een overeenkomst waarbij in het kader van een door STAENIS georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer Technieken voor communicatie op afstand;

-  Techniek voor communicatie op afstand:

middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat de Koper en STAENIS, gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;

-  Website

www.staenis.com 

- Webshop

www.staeniswebshop.com

 

 

 

 
2. TOEPASSING

2.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen zijn deze algemene voorwaarden van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten tussen STAENIS en Koper, met inbegrip van alle bestellingen en aankopen die worden gedaan via de webwinkel beschikbaar op de Website.
2.2 De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing zowel op de verkopen van goederen, de leveringen van goederen alsook, voor zover van toepassing, op het verlenen van diensten.
2.3 STAENIS heeft het recht de Algemene Voorwaarden op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.
2.4 Elke Koper kan de Algemene Voorwaarden steeds consulteren op de Website alsook een kopie bekomen op eenvoudig verzoek aan STAENIS.
2.5 Eventuele door de Koper gemaakte bedingen – waaronder maar niet beperkt tot diens eigen algemene voorwaarden - zijn alleen dan van toepassing indien STAENIS deze uitdrukkelijk schriftelijk heeft aanvaard. Indien STAENIS uitdrukkelijk en schriftelijk de toepassing van algemene of bijzondere voorwaarden van de Koper aanvaardt, blijven de Algemene Voorwaarden evenwel aanvullend van toepassing.
2.6 Ondertekening van de bestelbon/offerte of bestelling via de Website betekent noodzakelijkerwijze aanvaarding van de Algemene Voorwaarden. Indien er geen bestelbon/offerte opgesteld wordt, impliceert de aanvaarding van de goederen dat de Koper zich akkoord verklaart met de Algemene Voorwaarden.
2.7 De nietigheid van één of meer bedingen uit de Algemene Voorwaarden tast de geldigheid van de overige bedingen of de overeenkomst niet aan.
2.8 Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.

 3. PRIJSOPGAVE, AANBIEDING

3.1 Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen gelden de schriftelijke offertes van STAENIS slechts gedurende 30 dagen.
3.2 Al onze offertes zijn gebaseerd op levering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren. Deze offertes zijn steeds onderhevig aan eventuele schommelingen van de prijzen van de grondstoffen, van de lonen en van brandstof en energie.
3.3 Het enkel uitbrengen van een al dan niet met offerte aangeduide prijsopgave, begroting, voorcalculatie, of soortgelijke mededeling dan wel aanbiedingen in welke vorm en door wie dan ook gedaan zijn vrijblijvend en verplicht STAENIS niet tot het sluiten van een overeenkomst.
3.4 Indien offertes of orderbevestigingen zijn gebaseerd op door de wederpartij verstrekte gegevens, tekeningen en dergelijke mag STAENIS van de juistheid van die gegevens uitgaan. Bij een bestelling van artikelen op maat of op plan stelt STAENIS de offerte op op basis van de afmetingen meegedeeld door de Koper, die de volledige verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de juistheid ervan. De Koper is ertoe gehouden om de correcte weergave van de afmetingen op de bestelbon te verifiëren.
3.5 De prijzen en foto's die te zien zijn op de Website zijn niet bindend en kunnen in uitzonderlijke gevallen verkeerde of onvolledige informatie bevatten. De Website kan ook onderhevig zijn aan incidentele technische fouten dewelke, na identificatie, zo snel mogelijk gecorrigeerd worden.

 4. OVEREENKOMST

4.1 Een overeenkomst komt eerst door schriftelijke orderbevestiging of feitelijke uitvoering van de order tot stand. Wat betreft online aankopen via de Website, komt de overeenkomst pas tot stand na de schriftelijke bevestiging per email aan de Koper. Onverminderd het herroepingsrecht van een Consument, kan een Consument de overeenkomst kosteloos ontbinden zolang geen schriftelijke bevestiging heeft gekregen.
4.2 Aanvullingen of wijzigingen van de overeenkomst zijn voor STAENIS slechts verbindend indien STAENIS deze schriftelijk heeft bevestigd. Bij verschil tussen de bestelling van de Koper en de schriftelijke bevestiging van de order door STAENIS is uitsluitend de bevestiging door STAENIS verbindend. STAENIS is eerst gebonden na schriftelijke bevestiging van de opdracht.
4.3 Bestellingen, opgenomen door een vertegenwoordiger of een bediende van STAENIS zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door een bevoegd persoon die STAENIS hiertoe kan verbinden.
4.4 STAENIS kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de Consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien STAENIS op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
4.5 STAENIS behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de ondernemer onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
4.6 STAENIS verbindt er zich toe de op de Website geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen.

 5. ANNULATIE

5.1 Onverminderd het herroepingsrecht van een Consument, is de Koper in geval van annulatie van de bestelling een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 250 euro, onverminderd de mogelijkheid voor STAENIS om een hogere schadevergoeding te bewijzen en te vorderen.
5.2 Wanneer de bestelde goederen bijvoorbeeld reeds in productie zijn, worden deze gefactureerd aan de prijs zoals vermeld op de bestelbon, met aftrek van de kosten voor de plaatsing en/of levering.

6. HERROEPINGSRECHT (ENKEL VAN TOEPASSING VOOR CONSUMENTEN)

6.1 Algemeen
6.1.1
Een Consument kan een overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een product gedurende een bedenktijd van 14 dagen zonder opgave van redenen ontbinden.
6.1.2 De in artikel 6.1.1 genoemde bedenktijd gaat in op de dag nadat de Consument, of een vooraf door de Consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

A. als de Consument in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. STAENIS mag, mits hij de Consument hier voorafgaand aan het bestelproces op duidelijke wijze over heeft geïnformeerd, een bestelling van meerdere producten met een verschillende levertijd weigeren.
B. als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
C. bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de Consument, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

6.2 Verplichtingen van de Consument tijdens de bedenktijd

6.2.1 Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
6.2.2 De Consument is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het behandelen van de producten dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de producten vast te stellen.

6.3 Uitoefening van het herroepingsrecht door de Consument en kosten daarvan

6.3.1 Als de Consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier voor herroeping of op andere ondubbelzinnige wijze aan STAENIS.
6.3.2 Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de in lid 6.3.1 bedoelde melding, zendt de Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) STAENIS. De Consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
6.3.3 De Consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking en ongebruikt.
6.3.4 Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Consument.
6.3.5 De Consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. STAENIS is niet verplicht de verschuldigde bijkomende kosten, te wijten aan de uitdrukkelijke keuze van de Consument voor een andere leveringswijze dan de door de STAENIS aangeboden goedkoopste standaardlevering, terug te betalen.

6.4 Situaties waarin de Consument zijn herroepingsrecht niet kan uitoefenen

De Consument kan zijn herroepingsrecht niet uitoefenen als:
A. de geleverde producten zijn gebruikt;
B. de geleverde producten na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere producten of goederen;
C. de geleverde producten zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Consument of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

 7. LEVERING

7.1 Voor Koper die een Consument is:
7.1.1
Het verzenden van de goederen gebeurt op risico van STAENIS, tenzij het vervoer verzekerd wordt door een vervoerder aangeduid door de Consument en deze keuze niet was aangeboden door STAENIS.
Voor de overeenkomsten waarbij STAENIS opstuurt naar de consument, gaat het risico op verlies over op de Consument:

A. wanneer de Consument of een door hem aangewezen derde en die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit neemt;
B. bij de levering van het goed aan de vervoerder die niet aangeboden was door STAENIS, onverminderd de rechten van de Consument ten aanzien van deze vervoerder;

7.1.2 Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

7.2 Voor Koper die geen Consument is:
7.2.1 De levering wordt geacht, ongeacht de bestemming, te geschieden op de maatschappelijke zetel van STAENIS. Alle risico’s verbonden aan zowel aangeleverde goederen als voor de Koper bestemde goederen (o.m. voor verlies, diefstal en vernietiging of beschadiging) gaan op dat ogenblik over op de Koper. Het vervoer van de goederen geschiedt steeds voor rekening en op risico van de Koper, zelfs indien franco verzonden.
7.2.2 Indien de zaken ongeacht de overeengekomen wijze van vervoer ter afname voor de Koper gereed staan en zulks aan de Koper is medegedeeld, is de Koper tot onmiddellijke afname verplicht. Ingeval de Koper de goederen niet afneemt na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter zijner beschikking staan, heeft STAENIS het recht om, na verloop van de in een aangetekend schrijven bepaalde termijn, het contract als van rechtswege ontbonden te beschouwen. Zulks geldt onverminderd het recht voor STAENIS om alsnog de uitvoering van de overeenkomst te vorderen. Na verloop van een termijn van 14 dagen na verwittiging dat de goederen ter beschikking staan van de Koper, zal voor de verdere opslag van de goederen in ieder geval en minstens een vergoeding aangerekend worden van 2% van de verkoopprijs, per week.
7.2.3 Indien de Koper een eigen aangifte tot faillietverklaring heeft gedaan dan wel indien jegens de Koper door een of meer van zijn schuldeisers een verzoek daartoe is ingediend, is de Koper bevoegd levering en verzending op te schorten, totdat op die aangifte of dat verzoek is beslist.

7.3 Voor alle Kopers:
7.3.1 Verpakking staat, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen, ter beoordeling van STAENIS en wordt tegen kostprijs berekend.
7.3.2 STAENIS is te allen tijde tot deelleveringen gerechtigd, welke als afzonderlijke leveringen worden aangemerkt.
7.3.3 STAENIS is niet aansprakelijk voor vertraging of uitblijven van de levering door toedoen van de vervoerder.
7.3.4 Er worden altijd verzendingskosten in rekening gebracht. De prijs van de verzendingskost is afhankelijk naar gelang de keuze van het land en de hoeveelheid.

8. LEVERINGSTERMIJN

8.1 Voor Koper die een Consument is:
De Consument ontvangt ten laatste 30 dagen na de sluiting van de overeenkomst de bestelde goederen, behoudens in geval van overmacht.

8.2 Voor Koper die geen Consument is:
8.2.1
De opgegeven leveringstermijn is, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen, louter indicatief. Overschrijding van de leveringstermijn door welke oorzaak dan ook geeft de Koper geen recht om ontvangst en/of betaling van de zaken te weigeren, noch enige vergoeding van STAENIS te eisen.
8.2.2 Zo tussen partijen wel een bindende leveringstermijn werd afgesproken in de offerte, is STAENIS enkel in gebreke nadat zij schriftelijk in gebreke werd gesteld door de Koper en slechts voor zover deze zelf zijn verplichtingen is nagekomen. De levertermijn gaat pas in nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke gegevens die de Koper dient te verstrekken, evenals het gevraagde voorschot, in het bezit zijn van STAENIS.
8.2.3 Wanneer de leveringstermijn wordt onderbroken door de Koper, zijn vertegenwoordigers of derden die in opdracht van de Koper werken, is de Koper een vergoeding verschuldigd van 250 euro per dag.

 9. OVERMACHT

9.1 Wanneer ten gevolge van overmacht, ook bij de leveranciers van STAENIS, deze laatste niet in de mogelijkheid verkeert de overeenkomst uit te voeren, behoudt STAENIS zich het recht voor om de overeenkomst te beëindigen of om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, zonder dat hierover enige schadevergoeding door de Koper kan gevorderd worden.
9.2 De Koper aanvaardt dat als overmacht geldt: oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, aardbeving, bedrijfsstoornis of bedrijfsonderbreking van elke aard en onverschillig op welke wijze ontstaan, bij STAENIS dan wel haar leveranciers, vertraagde of te late levering  door de leveranciers van STAENIS, vervoersmoeilijkheden of vervoersbelemmeringen van elke aard van en naar STAENIS, import- of exportbeperkingen van  welke aard dan ook, totale of gedeeltelijke staking, politieke gebeurtenissen waardoor de fabricatiebevoorrading/verzending doorbroken wordt, machinebreuk, lock-out en in het algemeen redenen die de normale gang van de bedrijvigheid belemmeren.

 10. PRIJZEN

10.1 Alle opgegeven prijzen luiden in Euro en zijn exclusief BTW en andere heffingen of taksen.
10.2 De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de orderbevestiging bestaande prijzen, valutakoersen, lonen, belastingen, rechten, lasten, vrachtkosten e.d. In geval van wijziging van een of meer van deze factoren voordat levering heeft plaatsgevonden, heeft STAENIS het recht de overeengekomen prijzen dienovereenkomstig te wijzigen.
10.3 De prijsofferte geldt alleen voor de goederen vermeld in de offerte. Bij samengestelde prijsoffertes bestaat geen verplichting tot het leveren van een gedeelte van de offerte tegen het overeenkomstig gedeelte van de totale prijs.
10.4 STAENIS behoudt zich het recht voor om een voorschot te vragen bij de bestelling.

11. BETALING VIA WEBSHOP

11.1 Alle tarieven weergegeven op de Website zijn in euro uitgedrukt en exclusief btw, andere belastingen of heffingen.
11.2 Betaling kan via kredietkaart, debetkaart, PayPal of storting gebeuren. Hoe dan ook heeft STAENIS het recht om minder dan de hierboven vermelde tariefopties aan te bieden. Door beroep te doen op STAENIS haar betalende producten gaat u akkoord met de tarieven vermeld op de website. 

12. BETALINGSTERMIJN EN INCASSO

12.1 Verkopen via de Webshope zijn onmiddellijk betaalbaar. De online bestelling zal maar verwerkt worden na verzending van de orderbevestiging en na ontvangst van betaling.
12.2 Facturen zijn betaalbaar uiterlijk op de vervaldag, onder voorbehoud van goedkeuring en aanpassing van de voorwaarden voor de betalingswijze(n) door de afdeling kredietmanagement. Het bedrag van de factuur moet netto worden betaald. Disconto en bankkosten zijn ten laste van de Koper.
12.3 Alle facturen zijn contant betaalbaar op de maatschappelijke zetel van STAENIS, ongeacht de wijze waarop betaald wordt en zelfs indien STAENIS op de Koper wissels zou trekken of betaling door financiële instellingen zou laten ontvangen. Wanneer de wissels aanvaard worden in betaling, brengt dit geen schuldvernieuwing teweeg. Alle kosten verbonden aan het disconteren van de wissel, zijn steeds ten laste van de Koper.
12.4 Indien STAENIS deelleveringen heeft verricht worden deze als afzonderlijke levering gefactureerd. Iedere (deel-)betaling strekt eerstens tot voldoening van de zaken, welke door natrekking verbonden kunnen worden aan een andere zaak.
12.5 Bij niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de factuur is van rechtswege en zonder ingebrekestelling conventionele intrest verschuldigd hetzij 10% per jaar voor wat betreft een Consument hetzij overeenkomstig de Wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties voor Kopers die geen Consument zijn.
Eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling is een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd in geval van niet-betaling op de vervaldag of in geval van laattijdige betaling van de facturen, ten belope van 10% van het factuurbedrag (met een minimum van 50 EUR per factuur) als schadebeding, onverminderd de mogelijkheid voor STAENIS om een hogere schadevergoeding te bewijzen.
12.6 STAENIS heeft te allen tijde het recht vóór levering, deellevering daaronder begrepen, van de Koper te verlangen dat voldoende zekerheid wordt gesteld voor de nakoming van zijn betalingsverplichting. Indien de Koper een dergelijke zekerheid niet stelt heeft STAENIS het recht verdere leveringen te staken.
12.7 Indien de Koper niet binnen de overeengekomen termijn betaalt worden alle openstaande vorderingen van STAENIS onmiddellijk opeisbaar.
12.8 In een wederkerige handelsrelatie, is STAENIS gerechtigd om te allen tijde alle tegoeden die zij heeft van de Koper te compenseren met schulden aan de Koper, zelfs na samenloop.
12.9 Door een ontbinding worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor alle door STAENIS geleden en te lijden schade.
12.10 Indien de Koper niet, niet tijdig of niet behoorlijk voldoet aan de verplichtingen welke voor hem uit enige op grond van deze voorwaarden met STAENIS gesloten overeenkomst voortvloeien dan wel in geval van opschorting van betalingen, stillegging of liquidatie van de zaken van de Koper of diens overlijden, is STAENIS gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden (en het door STAENIS geleverde, voorzover nog niet betaald, terug te vorderen) zonder rechterlijke tussenkomst en zonder dat ingebrekestelling is vereist  en/of betaling van het uitgevoerde deel van de overeenkomst te vorderen en/of voor verdere levering vooruitbetaling te eisen. In deze gevallen worden over en weer bestaande vorderingen onmiddellijk opeisbaar. De Koper is aansprakelijk voor alle door STAENIS geleden en nog te lijden schade.
12.11 Op straffe van verval, dient het protest tegen de facturen binnen de 8 dagen na factuurdatum per aangetekend schrijven te gebeuren. De datum en het factuurnummer dienen vermeld te worden in het aangetekend schrijven, zoniet wordt dit schrijven als niet-bestaande beschouwd.

 13. EIGENDOMSVOORBEHOUD

13.1 STAENIS behoudt zich de eigendom van alle door hem geleverde niet betaalde zaken voor. Dit eigendomsvoorbehoud strekt tot zekerheid voor al hetgeen de Koper terzake of in verband met door STAENIS gedane leveringen met inbegrip van rente en kosten die aan STAENIS verschuldigd is. De eigendom gaat dus maar over op de Koper zodra de Koper aan haar verplichtingen jegens STAENIS heeft voldaan.
13.2 De Koper is niet bevoegd over goederen, waarop het eigendomsvoorbehoud van STAENIS rust, op enigerlei wijze te beschikken. De Koper is verplicht zolang het eigendomsvoorbehoud van STAENIS niet is geëindigd, de geleverde zaken op een dusdanige wijze voorhanden te hebben, dat de zaken onmiddellijk voor iedereen als eigendom van STAENIS herkenbaar zijn. De onbetaalde goederen mogen derhalve in geen geval worden beleend of in pand tot zekerheid aan anderen worden overgedragen.
13.3 STAENIS is bevoegd door een onafhankelijke accountant controle te doen uitoefenen in de boeken van de Koper teneinde aldus te kunnen nazien op de naleving van dit artikel.
13.4 Bij niet nakoming door Koper van enige verplichting jegens STAENIS is STAENIS gerechtigd alle zaken waarop ingevolge het voorgaande het eigendomsvoorbehoud rust, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Zo STAENIS van dit terugnamerecht gebruik maakt, wordt de overeenkomst automatisch en van rechtswege geacht te zijn onbonden lastens de Koper. In dat geval is de Koper hoe dan ook een schadevergoeding verschuldigd die forfaitair geraamd wordt op 30% van de waarde van de bestelling met een minimum van 500 euro, onverminderd het recht van STAENIS om een hogere schade te bewijzen en te vorderen.
13.5 De Koper is verplicht deze zaken op eerste aanmaning van STAENIS franco aan STAENIS te retourneren. Een en ander laat het recht van STAENIS op schadevergoeding onverlet.

 14. RISICO - KLACHTEN

14.1 STAENIS is niet verantwoordelijk voor problemen ingevolge het verkeerd en/of oneigenlijk gebruik van geleverde goederen, problemen ingevolge overmacht, en ingevolge de daad of opzettelijke fout van eender welk persoon, waaronder de Koper of zijn aangestelden.
14.2 De Koper dient het geleverde dadelijk na de levering te controleren op eventuele afwijkingen van het overeengekomene. In geval de Koper meent dat er sprake is van zichtbare gebreken, is deze verplicht daarvan onverwijld door de vervoerder aantekening op de vrachtbrief of pakbon te doen maken. Die vrachtbrief of pakbon moet onmiddellijk aan STAENIS gezonden worden en de Koper moet zich tevens onmiddellijk met STAENIS in verbinding stellen teneinde STAENIS te informeren.
14.3 Eventuele klachten moeten schriftelijk per aangetekend schrijven bij STAENIS worden ingediend binnen vijf werkdagen na leveringsdatum. Na het verstrijken van deze termijn geldt het geleverde als onherroepelijk en onvoorwaardelijk door Koper aanvaard.
14.4 Het aanvaarden van de factuur ontslaat STAENIS in ieder geval van elke verantwoordelijkheid voor zichtbare gebreken. Het gebruik, zelfs van een gedeelte van de levering, impliceert de goedkeuring van de zichtbare gebreken.
14.5 Verborgen gebreken kunnen slechts tot vergoeding aanleiding geven indien zij met bekwame spoed zijn opgespoord en binnen vijf dagen worden ingediend bij aangetekend schrijven na de ontdekking ervan en de goederen inmiddels niet in behandeling werden genomen of werden verwerkt.
14.6 De aansprakelijkheid van STAENIS is zowel bij zichtbare als onzichtbare gebreken beperkt tot herlevering van het door een gebrek aangetast goed, zulks onder retournering van de gebrekkige zaken. Indien STAENIS zaken van derden betrekt of betrokken heeft is de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van STAENIS beperkt tot datgene waarvoor de leverancier van STAENIS jegens STAENIS aansprakelijk is.
14.7 Behoudens in geval van bedrog, is de aansprakelijkheid van STAENIS in elk geval beperkt tot de gefactureerde en betaalde waarde van het door een gebrek aangetast goed, met uitsluiting van enig recht van de Koper op terugbetaling van de prijs. De Koper heeft geen recht op vergoeding van enige andere directe of indirecte schade (zoals maar niet beperkt tot gederfde winst, gemiste omzet, verlies aan goodwill, verlies van cliënteel, etc.).
14.8 De Koper is verplicht zijn volledige medewerking te verlenen aan al hetgeen STAENIS nodig acht, zoals inspectie van de leveringen door of vanwege de Koper, om de gegrondheid van de klacht na te trekken.
14.9 Producten mogen niet door de Koper worden teruggestuurd zonder schriftelijke toestemming van STAENIS. Het verlenen van voornoemde toestemming impliceert niet de erkenning van de gegrondheid van de klacht. Nadat de Koper de toestemming ontvangen heeft moeten de producten tenzij deze beschadigd zijn ontvangen in ongeschonden staat in de originele verpakking aan STAENIS teruggezonden worden. Dit op risico van de Koper. STAENIS houdt  in voorkomend geval de teruggezonden goederen voor rekening en risico van de Koper in bewaring.
14.10 STAENIS is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, van materiële of immateriële aard, veroorzaakt door haar Website, Webshop of gerelateerde websites. Of het nu op vlak van prijs, afbeeldingen of teksten is, de geconstateerde fouten geven de Koper niet het recht om het betaalde bedrag van een product of een andere vorm van schadevergoeding op te eisen.

 15. HANDTEKENING EN BEWIJS

15.1 De Koper aanvaardt elektronische bewijsvoering.
15.2 De Koper is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft.
15.3 De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de Koper geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de Koper geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de Website.

16. CONFORMITEIT EN GARANTIE

16.1 STAENIS staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat STAENIS er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
16.2 Een door STAENIS, fabrikant of importeur verstrekte garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die een Consument op grond van de overeenkomst tegenover STAENIS kan doen gelden.
16.3 STAENIS is evenwel niet verantwoordelijk:

A. Voor de producten, en hun chemische reactie die ze eventueel kunnen meebrengen, waarmee het Staenisrooster ingevuld wordt;
B. Voor het scheuren, barsten of andere problemen die optreden met de dekvloer als het Staenisrooster niet waterpas afgesteld is bij de plaatsing;
C. Voor verkeerd geplaatste ondergronden;
D. Voor andere (verkeerde) plaatsing van het Staenisrooster dan zoals wordt beschreven in de plaatsingsvoorwaarden en de specificaties (zie Website), waardoor problemen kunnen optreden;
E. Voor ongevallen (zoals struikelen over het Staenisrooster)
F. Voor het niet correct hanteren van de juiste vloeropbouw
G. Voor problemen met de vloerafwerking, die niet ontstaan zijn door het Staenisrooster;
H. Indien geen primer aangebracht is om een vloerafwerking te plaatsen als het verplicht wordt door de fabrikant.

17. INTELLECTUELE EIGENDOM – GEBRUIK VAN DE WEBSITE

17.1 Alle gegevens betreffende de producten/samenstelling/toepassing, door STAENIS verstrekt, blijven eigendom van STAENIS, ook indien daarvoor kosten in rekening zijn gebracht en/of indien de opdracht door ons is aanvaard of uitgevoerd. De Koper staat ervoor in, dat geen van deze door STAENIS verstrekte gegevens zal worden gekopieerd, aan derden getoond of door deze gebruikt dan wel ter hunner beschikking gesteld zonder uitdrukkelijk vooraf gekregen schriftelijke toestemming. STAENIS is gerechtigd van de Koper ten alle tijde te vorderen, dat deze ons deze gegevens retourneert. Hij dient aan dat verzoek terstond te voldoen.
17.2 De informatie op de Website mag enkel gedownload worden voor informatieve doeleinden. Elk ander gebruik is verboden.
17.3 Alle teksten, werken, tekeningen, beelden en data alsmede alle benamingen, handelsnamen, domeinnamen, merken, logo’s en andere bestanddelen van deze Website zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten die hetzij bij STAENIS, hetzij bij leveranciers of andere rechthebbenden liggen. De gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden op eender welke wijze, evenals het elektronisch opslaan of gebruiken voor onwettige doeleinden is verboden zonder voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van STAENIS, haar leveranciers of de rechtmatige eigenaars, behalve om de producten of diensten te identificeren.
17.4 Alle communicatie die de gebruiker naar de Website verzendt, wordt beschouwd als niet-vertrouwelijk en waarop de Koper geen auteursrechten kan doen gelden. STAENIS is niet verantwoordelijk voor deze communicatie. STAENIS heeft het recht om deze communicatie te verwijderen, kopiëren, openbaar te maken, te distribueren, over te nemen en op andere manieren te gebruiken voor alle mogelijke doeleinden.
17.5 De Website en alle onderdelen daarvan, met uitzondering van bepaalde (hyper-) links die leiden naar websites buiten het domein van STAENIS, zijn eigendom van STAENIS. Het is niet toegestaan om de site of gedeelten daarvan openbaar te maken, te kopiëren of op te slaan zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van STAENIS. Deze toestemming is niet benodigd voor persoonlijk en niet commercieel gebruik van de Website.
17.6 De Website bevat doorverwijzingen naar andere websites. STAENIS is niet verantwoordelijk voor het verwerken van persoonlijke gegevens door deze websites. Ons cookie- en privacybeleid, dat op de Website kan geconsulteerd worden, is bijgevolg niet toepasselijk op dergelijke websites.

18. ADRESVERANDERING – OVERDRACHT VAN RECHTEN:

18.1 De Koper dient STAENIS onverwijld elke adreswijziging ter kennis te brengen. Zo dit niet geschiedt, zal alle briefwisseling geacht worden te zijn ontvangen zo zij gericht werd aan het in de bestelbon of orderbrief vermelde adres van de Koper.
18.2 Zonder voorafgaandelijke en schriftelijke toestemming mag de Koper zijn rechten en verbintenissen jegens STAENIS niet overdragen aan derden. Indien de Koper met schending van het voorgaande verbod alsnog zijn rechten geheel of ten dele zou overdragen aan een derde, wordt de schuldvordering die hij ten aanzien van derden zou hebben automatisch en van rechtswege overgedragen aan STAENIS.

19. VRIJWARING

19.1 Indien STAENIS inbreuk zou maken op rechten van derden – geheel of gedeeltelijk - door de uitvoering van de opdracht van de Koper, verbindt de Koper er zich onvoorwaardelijk toe om STAENIS te vrijwaren voor alle gevolgen daarvan.

20. MAATVOERING

20.1 STAENIS is uitsluitend aansprakelijk voor door haar zelf opgenomen maten en technische omschrijvingen. De zaken worden geleverd met inachtneming van de gangbare toleranties voor afmeting, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

21. OVERMACHT

21.1 STAENIS is niet aansprakelijk voor de gevolgen van overmacht, waaronder hier onder meer wordt begrepen: iedere gebeurtenis waar de ondernemer redelijkerwijze geen controle over heeft, inbegrepen maar niet beperkt tot stakingen, lock-out, onderbrekingen in het transport en de distributie, oorlogsdaden, brand, verordeningen of voorschriften van de regering of de administratie, het niet kunnen verkrijgen van aardgas en/of andere brandstoffen of leveringen, uitval van systemen, en dergelijke meer.
21.2 Partijen zullen in een dergelijk geval alle redelijke inspanningen leveren, teneinde de uitvoering van de overeenkomst zo spoedig mogelijk voort te zetten of aan te vatten. Ingeval de periode van noodsituatie of overmacht langer dan 3 maanden duurt, heeft elk van de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te beëindigen door middel van een aangetekend schrijven.

22. GESCHILLEN

22.1 Voor alle geschillen waarbij STAENIS betrokken is, zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Gent, afdeling Gent bevoegd.
22.2 Deze rechtbanken passen uitsluitend het Belgisch recht toe, met uitsluiting van de regels van het Weens Koopverdrag.

 

← Keer terug naar de backoffice    Deze winkel is in aanbouw. Eventueel geplaatste orders zullen niet worden gehonoreerd of verwerkt. Verbergen